Meerwaarde PLG

Waarom PLG als rode draad in het netwerkprogramma van de komende periode? Omdat we denken dat het precies de toevoeging is die we nodig hebben om een stap voorwaarts te maken.

  • Structuurelementen waaraan we ons eigen handelen kunnen spiegelen en toetsen
    ‘De 5 essenties van leiding geven aan een PLG’ zijn even helder als confronterend voor ons netwerk. Losjes leiden kunnen we wel, maar op het gebied van striktheid hebben we veel te winnen. Voornemens uitspreken kunnen we, maar als het gaat om deze omzetten in daadwerkelijke acties in de schoolpraktijk en de voortgang ervan monitoren, zijn we soms kordaat, maar schieten we vaker tekort.

  • De nadrukkelijke en consequente oriëntatie op de praktijk
    We hebben het in VAK weliswaar over onderwijs, maar dat betekent nog niet automatisch dat onze eigen onderwijspraktijk centraal staat, in de zin dat de bevindingen in het netwerk altijd effect hebben binnen de eigen school. We maken daarover afspraken, maar maken er geen probleem van als we ze niet nakomen. En als er aantoonbare effecten zijn, kunnen we niet precies vertellen op welke manier het netwerk hier nu aan bijgedragen heeft. Wat hebben we precies gedaan of geleerd? Eh… Dit willen we kantelen door netwerk zelf als PLG te beschouwen. In de komende twee jaar hebben we het niet alleen over de PLG, maar zijn we samen de lerende gemeenschap die zich tot het uiterste inspant om de voorwaarden te scheppen voor zowel individueel als collectief leren. Wat en hoe wij leren, kan gebruikt worden in de PLG’s op de afzonderlijke scholen en vice versa. We worden een PLG door er vanaf het begin een te zijn.
  • De verbinding met de schoolorganisaties en met het leren van de leerlingen en de verplichting dit zichtbaar te maken
    Uit vorig punt volgt dat deelnemen aan het netwerk niet langer vrijblijvend is, maar de verplichting met zich meebrengt om de verworvenheden te delen en vorm te geven in de structuur en/of cultuur van de eigen school. Op zo’n manier dat uiteindelijk de leerlingen hier zichtbaar van profiteren. Dat is een eis: PLG zichtbaar gestalte geven in de eigen organisatie. Het netwerk fungeert dan als een soort laboratorium dat in een voortdurende verbinding is met de PLG-proeftuin in de eigen school. De ideeën, inzichten en vaardigheden die je in het netwerk hebt opgedaan, neem je mee en pas je toe in de eigen werkcontext, en vice versa. We zien erop toe dat we hier vooruitgang op boeken, dat we dit kunnen aantonen, en dat we kunnen uitleggen of laten zien welke factoren hiertoe hebben bijgedragen en dat we met elkaar blijven leren. Daarbij is het de moeite waarde om te onderzoeken of we kunnen samenwerken met bijvoorbeeld een universiteit.