Drie principes

Volgens Human Dynamics is ieder mens een compleet ‘systeem’ dat is opgebouwd uit drie bouwstenen: mentaal, emotioneel en fysiek. Die bouwstenen noemt Human Dynamics principes. Elk mens heeft alle drie principes in zich, maar iedereen heeft een andere combinatie. De mate waarin elk principe aanwezig is en de wijze waarop de principes met elkaar samenwerken, bepaalt hoe u functioneert.

Centrering: mentaal, fysiek of emotioneel
Het eerste principe is de centrering. De kern van je besturingsprogramma, het contactpunt dat er altijd is, de haven waarnaar je altijd terugkeert, bewust of onbewust. Je kunt mentaal, emotioneel of fysiek gecentreerd zijn.

Dit eerste principe bepaalt hoe je informatie verwerkt, met gebeurtenissen omgaat, aan iets nieuws begint, zich in relaties opstelt, een probleem benadert, met een conflict omgaat, enzovoort. Ben je bijvoorbeeld fysiek gecentreerd, dan benader je alles en iedereen, inclusief jezelf, als deel van een samenhangend geheel. Is je centrering mentaal, dan bekijk je de wereld van nature op een objectieve manier, vanuit de logica en met een zekere afstand. En als je emotioneel gecentreerd bent, voel je altijd een persoonlijke relatie met de omgeving en is je benadering meer spontaan en associatief.

Je hebt alle principes in je
Ieder mens is een geheel. Een compleet ‘systeem’. We kunnen allemaal logisch denken, visie ontwikkelen, structuur aanbrengen, waarden en principes zien, de essentie van iets zien en benoemen, objectief zijn, afstand nemen, op de lange termijn denken (= mentaal).

We kunnen ook allemaal relaties aangaan met mensen en dingen, verbindingen tot stand brengen, associëren, fantaseren, creatief zijn, buiten kaders denken, vanuit het ik denken (subjectief zijn), onze intuïtie gebruiken (= emotioneel).

We kunnen ook allemaal samenhang aanbrengen, praktisch denken of handelen, vanuit de context denken, vanuit het groeps- of organisatiebelang denken (= fysiek). Maar de een van nature is of doet, ligt voor de ander ver weg. Eén bouwsteen/kwaliteit is van nature het sterkst ontwikkeld.